Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών (Παράταση προθεσμίας έως 17/02/2023)

Περιλήψεις Εργασιών προς κρίση θα γίνονται δεκτές έως 17 Φεβρουαρίου 2023. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν σωστά τις παρακάτω οδηγίες.
Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένο με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.
Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τίτλο
 2. Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 3. Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) τα οποία θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση που θα αντιστοιχεί με τον ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 4. Περίληψη της εργασίας
 5. Η περίληψη πρέπει να είναι από 300 έως 400 λέξεις
 6. H περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την κάτωθι δομή:

Σκοπός
Ασθενείς και μέθοδοι ή Υλικό και μέθοδοι
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα

 • Συντομογραφίες, εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται εφόσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ).
 • Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να αναγράφονται με italics.
 • Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.
 • Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.
 • Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (17/2/2023) δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή θα παρουσιασθούν με τη μορφή προφορικής παρουσίασης ή με ένθεση στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Παύλος Πετρίδης,1 Ελένη Βαβουράκη2
1Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη,
2Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύσταση του σώματος …
ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη περιελήφθησαν…
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τους ασθενείς…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καταλήγοντας, …

Παρουσίαση εργασιών
Οι επιστημονικές εργασίες που θα εγκριθούν, θα παρουσιασθούν με δύο τρόπους:
1. Ως προφορική ανακοίνωση.
2. Ως αναρτημένη ανακοίνωση (ηλεκτρονική παρουσίαση e-poster).

Όλες οι επιστημονικές εργασίες που θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν στο βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εργασιών έως τις 17/2/2023 και θα ενημερωθούν έγκαιρα για τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
Οι εργασίες που θα εγκριθούν ως Posters δεν θα τυπωθούν σε χαρτί αλλά θα προβάλλονται σε σύστημα ηλεκτρονικών οθονών στο χώρο του συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Για τον σκοπό αυτό μετά την έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς τους θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για να τα αποστείλουν σε μορφή PDF ή PowerPoint.

 

Scroll to Top